วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

รายงาน Krs & Ars ปีงบประมาณ 2559

กรอกข้อมูล  Krs & Ars  ปีงบประมาณ 2559


ประกาศด่วน!! ให้โรงเรียนกรอกแบบประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ เพื่อประกอบการรายงาน KRS ARSภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 
คลิกที่นี่ ตอบแบบสอบถาม


แบบกรอกข้อมูลการใช้น้ำ ตามมาตรการประหยัดน้ำ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2559
คำชี้แจ้ง ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อประกอบอ้างอิงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) (ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ)และตัวชี้วัดตามแผน ปฏิบัติราชการ (ARS) (ตัวชี้วัดที่ 50 ในประเด็นเรื่องแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ โครงการใช้น้ำอย่างประหยัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้กรอกข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน 2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2559 เพื่อสรุปรายงานผลในระบบ ARS และ KRS รอบ 6 เดือน (สำหรับเดือนที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ให้รายงานหลังจากได้รับใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้รายงานไปเรื่อย ๆ จนถึงกันยายน 2559)
 คลิกที่นี่   แบบกรอกข้อมูล

คลิกที่นี่   ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว

ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   KRS  


Download  คู่มือ
คู่มือArs 
คู่มือKrs


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ

สอบถาม ข้อมูล  เพิ่มเติม  

คุณกัญจนพร    080-0068451