วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งานติดตามและประเมินผล ปี2558ปีงบประมาณ 2558แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ดาว์นโหลดแบบติดตาม  ปกแบบติดตามฯ    ตารางเอ็กเซล   
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของโรงเรียน
ตารางที่ 1   ตารางที่ 2   ตารางที่ 3    


Link สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล  
1. ตารางที่ 1 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ตัวชี้วัดที่ 1.2.1
                      ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย
  คำชี้แจง:    ให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557)

2. ตารางที่ 2
  จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย
คำชี้แจง ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลกระบวนการปลูกฝัง พัฒนาและประเมินค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในแต่ละระดับชั้น (ป. 1-3, ป.4-6, ม.1-3) ครบทุกตัว และสอดคล้องตามช่วงวัย

3. ตารางที่ 3

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำชี้แจง ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2557